Intro1

De wijkraad is er voor U!

Intro1

De wijkraad is er voor U!

Voor alle bewoners in Grave West

De wijkraad Grave West vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners van Grave West en zet zich in voor bevordering en verbetering van woon-, leef- en werkklimaat in de wijk.

De wijkraad Grave West heeft haar voelhorens tot in de haarvaten van de wijk en is daarmee van belang voor de leefbaarheid in deze wijk. De wijkraad stimuleert en faciliteert zoveel mogelijk de bewoners bij hun activiteiten om de cohesie en saamhorigheid in de wijk te stimuleren en te bewaren.
Inclusiviteit, veiligheid, saamhorigheid, sociaal, groen en milieu staan hier in centraal.
De wijkraad streeft naar samenwerking met verenigingen, stichtingen en buurtclubjes om elkaar te helpen en over en weer van elkaar te leren.

De rol en positie van de wijkraad vormt een onderdeel van de kernendemocratie en het gemeentelijk participatiebeleid van Grave.
De wijkraad Grave West streeft naar een goede en effectieve samenwerking met diverse lokale partners,  relatie met de gemeente Grave als belangrijkste partner is daarbij cruciaal. De wijkraad fungeert als belangenbehartiger van de wijkbewoners en als gesprekspartner met andere partijen en zal gevraagd en ongevraagd de gemeente Grave adviseren.

Laatste nieuws

Keuze maken wijkgebouw Grave west

Al jaren is de Wijkraad Grave West bezig om een wijkgebouw te realiseren.Op woensdag 3 juli as wille…

Oproep wijkbewoners Grave West

Oproep aan alle wijkbewoners uit Grave West (Zittert, Rode & Blauwe Dorp , Mars)Een van de punte…

Handboek kernen democratie

Kernendemocratie vormt een rode draad in het herindelingsproces. In hetvoorbereidingstraject is door…