Home » Een eigen wijkgebouw in Grave west!

Een eigen wijkgebouw in Grave west!

De wijkraad Grave West heeft samen met de Wijkraad Mars / Blauwe dorp tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2021 een heel dringende oproep gedaan voor een eigen wijkgebouw in Grave west.

Sinds november 2019 – meer dan 1,5 jaar dus – proberen de beide wijkraden aandacht te krijgen voor een wijkcentrum in Grave west. Er is ingesproken tijdens raadsvergaderingen, er zijn brieven gestuurd, 350 handtekeningen verzameld, mails verzonden, er is telefonisch en fysiek overleg geweest, maar inhoudelijk er gebeurt niets. Er is maar op twee momenten in het voorjaar van 2020 in de raad wel gesproken over dit onderwerp, er zijn enkele locaties bezocht en weer afgevallen, maar er is nog steeds geen uitsluitsel.

Op 31 maart 2021 hebben beide wijkraden een brief naar de gemeente gestuurd ter behandeling, maar daar was wéér geen inhoudelijke reactie van de gemeente gekomen

Alle wijken en dorpskernen in de gemeente Grave hebben een gemeenschapshuis met alle benodigde voorzieningen, behalve de wijk Grave west. Grave west is met zo’n 3100 inwoners de grootste wijk van de gemeente Grave, oftewel een kwart van alle inwoners van deze gemeente.

Beide wijkraden vinden dat zij zonder een laagdrempelige wijkaccomodatie in de wijk zelf niet kunnen functioneren. Er zijn door de gemeente wel voorstellen gedaan om de wijkbewoners van Grave west dan maar in Velp of Gassel te ontvangen; ver buiten de wijk. Maar dan mag je niet verwachten dat de sociale samenhang in een wijk dan verbetert of dat er veel animo is om eventuele evenementen te bezoeken.

De kantine van EGS’20 is dan weliswaar gedateerd, maar heel goed bruikbaar als wijkgebouw. De laatste controle van dit gebouw heeft kort geleden (1 december 2020) plaatsgevonden en is veilig bevonden door experts. De kantine is volgens EGS’20 daarmee dan ook veilig te gebruiken, ook ná overdracht naar de gemeente.
Er zijn nog geen concrete plannen wat er met het sportcomplex de Bikkelkamp en de daarbij horende kantine gaat gebeuren.

Het lijkt de beide wijkraden dan ook meer dan logisch dat er voor de grootste wijk in Grave een redelijk, maar naar verhouding erg laag bedrag wordt geïnvesteerd voor behoud van een reeds bestaand wijkgebouw (zoals de kantine van EGS’20) of voor een ander wijkgebouw in Grave west.

Een deel van de vrijkomende gelden van de ca 40.000 m2 van het sportpark ‘De Bikkelkamp’ in Grave west zou gebruikt kunnen worden voor een wijkgebouw in diezelfde wijk.

Wat verwachten wij van de gemeente Grave ?

Wij verwachten dat door de gemeente Grave op korte termijn een keuze wordt gemaakt of de wijkraad Grave West de kantine van EGS’20 mag blijven gebruiken als wijkgebouw.

En wel ruim vóórdat naar verwachting in juli 2021 de gemeente Grave eigenaar wordt van deze kantine. Als de kantine van EGS’20 niet mogelijk zou zijn dan horen wij graag van de gemeente, ook ruim voor die tijd, welk ander gebouw in Grave west dan wel ter beschikking gesteld kan worden als wijkgebouw.

Wij verwachten dat de gemeente Grave haar taak serieus neemt, ons serieus neemt,
Niet in de volgende verkiezingsperiode, niet de volgende maand, nee morgen.
Laat de kernendemocratie effectief functioneren !

Een goed functionerende wijkraad zorg draagt voor gemeenschapszin, de broodnodige samenhang, de vitaliteit en leefbaarheid van onze wijk.

Een wijkgebouw in de grootste wijk van Grave – Grave West – is daarvoor essentieel.